Regulamin

Regulamin udzielania porad psychologicznych przez Internet (dalej: „Regulamin”)

 • I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego pod domeną „bezproblemowo.com” jest Aleksandra Korotko – Kalisz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Korotko Psycholog, z siedzibą w Warszawie, na ulicy Kasprowicza 119/79, 01-949 Warszawa, posiadająca nr NIP 8471593699.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 3. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
 • II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE :

Adres e-mail –adres poczty elektronicznej, którym posługuje się Usługobiorca (Klient);

Psycholog – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa, w szczególności posiadająca dyplom magistra psychologii lub analogiczny dokument uzyskany na zagranicznej uczelni, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca odpowiednie doświadczenie;

Psychoterapeuta – osoba uprawniona do zawodu psychoterapeuty, w szczególności taka, która uzyskała odpowiedni certyfikat wydany przez uznane stowarzyszenie psychoterapeutyczne lub jest w trakcie zdobywania takiego certyfikatu;

Usługa Psychologiczna – oznacza pomoc psychologiczną/psychoterapeutyczną świadczoną zdalnie przez Psychologa lub Psychoterapeutę w formie (i)Porady Mailowej, (ii) Porady Skype lub (iii) Porady Telefonicznej (w znaczeniu zdefiniowanym §3 ust. 4 Regulaminu) ;

Serwis Internetowy – serwis internetowy pod domeną „www.bezproblemowo.com” za pomocą którego świadczone będą Usługi  Psychologiczne;

Usługobiorca lub Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,  korzystająca z Usług Psychologicznych, będąca stroną Umowy;

Usługodawca – oznacza podmiot świadczący Usługi Psychologiczne tj. Aleksandrę Korotko – Kalisz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Korotko Psycholog, będącą stroną Umowy lub innego Psychologa lub Psychoterapeutę, któremu Aleksandra Korotko – Kalisz powierzyła świadczenie Usługi Psychologicznej na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej;

Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług Psychologicznych zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 • III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG
 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi Psychologiczne: a) Porady psychologiczne udzielane poprzez wiadomość e-mail, zawierającą maksymalnie 3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) znaków. (dalej „Porady Mailowe”)
b) Porady psychologiczne przez wideo rozmowę za pośrednictwem komunikatora „Skype” (dalej „Porady Skype”)
c) Porady psychologiczne przez telefon (dalej „Porady Telefoniczne”).
 2. Sesja Terapeutyczna rozumiana jako jednorazowa Porada Skype lub jednorazowa Porada Telefoniczna trwa 50 minut („Sesja Terapeutyczna”).
 3. Forma świadczenia Usług Psychologicznych może stanowić zarówno pojedynczą Sesję Terapeutyczną, Poradę Telefoniczną jak i pakiet Sesji Terapeutycznych połączonych z Poradami Mailowymi, opisany szczegółowo na Serwisie Internetowym („Pakiet Konsultacji”).
 4. Wybór formy świadczenia Usługi Psychologicznej należy do Usługobiorcy.
 5. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zamówienie Usługi Psychologicznej w wybranej przez Usługobiorcę formie oraz dokonanie odpowiedniej płatności, zgodnie z zasadami przewidzianymi w §5 Regulaminu.
 6. Zamówienie Usługi Psychologicznej przez Usługobiorcę jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu.
 7. Usługi Psychologiczne świadczone są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach i ramach czasowych określonych na Serwisie Internetowym. Wybrana Usługa Psychologiczna nie może być ani skracana ani przedłużana.
 8. W przypadku kiedy Usługa Psychologiczna zostanie skrócona z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują w stosunku do Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w szczególności nie przysługuje mu zwrot uiszczonej na rzecz Usługi Psychologicznej płatności.
 9. W przypadku niemożności zrealizowania Usługi Psychologicznej z przyczyny leżącej wyłącznie po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy zostanie zaproponowany inny termin świadczenia lub zwrot pieniędzy za niewykorzystaną Usługę Psychologiczną.
 10. W przypadku kiedy wybrana przez Usługobiorcę Usługa Psychologiczna składa się z Pakietu Konsultacji, a niemożność zrealizowania Usługi Psychologicznej dotyczy jedynie części wykupionych konsultacji, zwrot pieniędzy o którym mowa powyżej,  zostanie proporcjonalnie zmniejszony o ilość odbytych konsultacji.
 11. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi Psychologicznej jeżeli uzna, że konsultacja na odległość nie jest odpowiednia lub wystarczająca do zgłaszanego problemu. Usługi Psychologiczne świadczone w formie online mają charakter doraźnej pomocy. Dla osób w poważnym kryzysie czy będących w ostrej fazie choroby psychicznej zaleca się bezwzględnie konsultację psychologiczną lub psychiatryczną w trybie stacjonarnym.
 12. Usługobiorca może korzystać z Usług Psychologicznych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa w § IV ust.1 Regulaminu.
 • IV.WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG
 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług Psychologicznych jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego (w zależności od wybranej formy komunikacji) spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
a) komputer z procesorem dwurdzeniowym lub szybszym
b) szybkie łącze internetowe – minimum 512kb/s (wysyłanie i pobieranie)
c) zainstalowana aplikacja Skype
d) kamera internetowa, słuchawki, mikrofon
e) minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1024×768 lub wyż
 2. Aby zrealizować zamówienie Usługi Psychologicznej niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę konta elektronicznego (Adresu e-mail).
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania Usługi Psychologicznej z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.
 • V. PŁATNOŚCI
 1. Usługi Psychologiczne mają charakter odpłatny, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie Serwisu Internetowego.
 2. Usługodawca oferuje możliwość opłacenia Usługi Psychologicznej za pośrednictwem operatora PayPal, Przelewy24 oraz poprzez tradycyjny przelew na rachunek bankowy, podany na Serwisie Internetowym.
 3. Walutą rozliczeniową jest złoty polski – PLN.
 4. Usługobiorca z chwilą zamówienia Usługi Psychologicznej, która ma zostać świadczona na jego rzecz, zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty.
 5. Usługę psychologiczną uznaje się za opłaconą w momencie uznania na rachunku bankowym Usługodawcy.
 6. Usługodawca wystawi na żądanie Usługobiorcy fakturę, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu, oraz przekazaniu danych niezbędnych do jej wystawienia na adres e-mail: kontakt@bezproblemowo.com. Faktura zostanie wysłana do 7 dni od zrealizowania Usługi Psychologicznej.

 

 • VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Każdej ze stron Umowy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 3. W przypadku prawidłowego wykonania prawa odstąpienia, Umowa uważana jest za niezawartą, a Usługobiorcy przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonej na rzecz Umowy opłaty.
 4. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy przez Usługobiorcę w ten sposób, że informacja o odstąpieniu od Umowy dojdzie do wiadomości Usługodawcy w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem świadczenia Usługi Psychologicznej, Usługobiorcy nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej na ten cel opłaty jak również żadne inne roszczenia

 

 • VII.PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 1. Usługodawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje uzyskane od Usługobiorcy w zakresie świadczenia Usługi Psychologicznej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi Psychologicznej lub brak możliwości dostępu do Usługi Psychologicznej, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 3. Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu Internetowego z uwagi na konserwację serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych.
 4. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami §IX Regulaminu.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do niepublikowania w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów porad psychologicznych świadczonych przez Usługodawcę. Z uwagi na wartość intelektualną porady każda forma upubliczniania wymaga uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. Wszelkie materiały udostępnione za pomocą Serwisu Internetowego, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie artykuły, materiały pomocnicze przekazane Usługobiorcy , porady psychologiczne świadczone w formie wiadomości e-mail bądź utrwalone na jakimkolwiek innym nośniku informacji są własnością Aleksandry Korotko – Kalisz i chronione są prawem autorskim na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 7. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów, o których mowa w powyższym ustępie jest możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Aleksandry Korotko – Kalisz.
 • VIII DANE OSOBOWE
 1. Aleksandra Korotko – Kalisz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Korotko Psycholog, z siedzibą w Warszawie, na ulicy Kasprowicza 119/79, 01-949 Warszawa, posiadająca nr NIP 8471593699 pełni funkcję administratora danych osobowych Klienta zgodnie z przepisami

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz krajowymi przepisami wykonawczymi do RODO.  Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności. Kontakt z osobą nadzorującą dane osobowe jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@bezproblemowo.com.

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:
 2. w celu zamówienia Usługi Psychologicznej, tj. w celu wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu organizacji pracy Usługodawcy (poprzez np. odwołanie bądź potwierdzenie Usługi Psychologicznej) (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO);
 4. w celu dochodzenia roszczeń mogących powstać na podstawie Umowy (art. 6 ust 1 lit. b oraz f RODO)
 5. w celu wypełnienia obowiązków księgowych i podatkowych nałożonych na podstawie innych obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 6. za wyrażoną przez Klienta zgodą, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub newsletterów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 7. Usługodawca może ujawniać dane osobowe Klienta dostawcom usług lub produktów, działających na jego rzecz, a w szczególności:
 8. podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi prawne, księgowe lub inne usługi doradcze;
 9. podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi IT (w tym świadczącym usługi związane z rozwiązaniami technicznymi oraz organizacyjnymi (np. umożliwiającym Usługodawcy prowadzenie elektronicznego grafika bądź zarządzanie organizacją Usługodawcy)
 10. podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi marketingowe.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Usługodawca wymaga od takich dostawców usług lub produktów zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa podanych przez Klienta danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Usługodawcy.

 1. Podane przez Klienta dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Usługodawca może przechowywać dane przez dłuższy okres niż wskazany w poprzednim zadaniu wyłącznie wtedy, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Usługodawcę przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy nakładające obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej przez określony czas. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Usługodawcy będą przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji takiego celu. Usługodawca pozostawi jednak imię i nazwisko Klienta – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania Państwa danych osobowych w celach objętych sprzeciwem.

 

 1. Prawa Klienta w odniesieniu do danych osobowych:
 2. dostęp do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 3. sprostowanie danych osobowych, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 16 RODO,
 4. usunięcia danych osobowych, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 17 RODO,
 5. ograniczenie przetwarzania danych osobowych, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość– w granicach art. 18 RODO,
 6. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług Usługodawcy – wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
 7. przenoszenie danych, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 20 RODO,
 8. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie Państwa żądań przesłane na adres: kontakt@bezproblemowo.com.
 • IX. REKLAMACJE
 1. Klient ma prawo złożyć reklamację do 14 dni od chwili zakończenia świadczenia Usługi Psychologicznej.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres poczty elektronicznej: kontakt@bezproblemowo.com lub na adres siedziby Usługodawcy tj. Aleksandra Korotko Psycholog, Kasprowicza 119/79 01-949 Warszawa.
 3. Reklamacje bez pisemnego uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 • X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu Internetowego www.bezproblemowo.com.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Usługobiorców Serwisu.
 3. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie Internetowym www.bezproblemowo.com.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy: ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.).